Nghệ sĩ

Filter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Vietnam Connection Music Festival

Banerdt Bronwyn, cello
VNCMF 2016
Bard-Schwarz Ania, violin
VNCMF 2015
Bo Li, viola
VNCMF 2017
Bradetich Jeff, contrabass
VNCMF 2015
Bùi Công Duy, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016, 2015
Bùi Hà Miên, cello
VNCMF 2015
Bùi Anh Sơn, viola
VNCMF 2017, 2016
Chao Yi-Wen, viola
VNCMF 2017, 2016
Đặng Hồng Anh, composer
VNCMF 2015
Đặng Việt Hà, violin
VNCMF 2016
Đào Mai Anh, violin
VNCMF 2016, 2015
Đào Trọng Tuyên, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
Đỗ Hương Trà My, viola
VNCMF 2015
Dubois Susan, viola
VNCMF 2015
Figg Elliot, cembalo
VNCMF 2018, 2017, 2016
Gasworth Michelle, viola
VNCMF 2017
Gasworth Ross, cello
VNCMF 2017
Gerling Daphne, viola
VNCMF 2015
Haguenauer Jean-Louis, piano
VNCMF 2017 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Hammer Christoph, cembalo & fortepiano
VNCMF 2015 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Ho Grace, cello
VNCMF 2018, 2015
Honna Tetsuji, conductor
VNCMF 2015
Jiang Lan, cello
VNCMF 2016
Ju Sun Young, piano
VNCMF 2017
Khúc Văn Khoa, viola
VNCMF 2017
Lê Minh Hiền, violin
VNCMF 2017, 2016, 2015
Lê Thư Hương, flute
VNCMF 2018, 2017, 2016
Lê Hoàng Lan, violin
VNCMF 2016
Lê Phan Như Quỳnh, cello
VNCMF 2015
Lê Trí Toàn, violin
VNCMF 2017, 2016
Lee Gregory, violin
VNCMF 2017
Leenhouts Paul, recorder
VNCMF 2015 (Cố vấn Nghệ thuật)
Lelevich Michael, contrabass
VNCMF 2017
Markina Anastasia, piano
VNCMF 2017
Moore John, contrabass
VNCMF 2016
Ngô Đăng Khoa, contrabass
VNCMF 2017
Ngô Hoàng Linh, violin
VNCMF 2017, 2016, 2015
Ngô Hoàng Quân, cello
VNCMF 2017
Nguyễn Hồng Ánh, cello
VNCMF 2015
Nguyễn Tấn Anh, cello
VNCMF 2017, 2016
Nguyễn Thu Bình, viola
VNCMF 2015
Nguyễn Trọng Bình, violin
VNCMF 2015
Nguyễn Mỹ Hương, violin
VNCMF 2015
Nguyễn Trinh Hương, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
Nguyễn Mạnh Duy Linh, composer
VNCMF 2015
Nguyễn Thiện Minh, violin
VNCMF 2017
Nguyễn Huy Phương, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh, flute
VNCMF 2016
Nguyễn Công Thắng, violin
VNCMF 2015
Nguyễn Trúc Thuyên, violin
VNCMF 2017, 2016
Osadchy Eugene, cello
VNCMF 2017
Phạm Mai Anh, violin
VNCMF 2017
Phạm Vũ Thiên Bảo, violin
VNCMF 2017, 2016
Phạm Trường Sơn, violin
VNCMF 2016, 2015
Raschen Gudrun, contrabass
VNCMF 2015
Roberts Cynthia, baroque violin
VNCMF 2015
Romero Ramos José María , violin
VNCMF 2015
Ruusmaa Monika, recorder
VNCMF 2015
Schwarz David, lecturer
VNCMF 2015
Scott James, flute
VNCMF 2017 (Nghệ sĩ đặc biệt)
Shu Zhan, violin
VNCMF 2018, 2016 (Nghệ sĩ đặc biệt), 2015
Tạ Bôn, violin
VNCMF 2017
Tăng Thành Nam, violin
VNCMF 2017, 2016
Trần Kim Giang, viola
VNCMF 2015
Trần Thái Linh, piano
VNCMF 2017, 2016, 2015
Trần Thị Mơ, cello
VNCMF 2017, 2016
Trần Khánh Quang, clarinet
VNCMF 2017, 2016
Trần Hữu Quốc, violin
VNCMF 2017
Trần Thị Ngọc Thủy, viola
VNCMF 2016
Van Cleve Kristin, violin
VNCMF 2017
Vũ Việt Chương, violin
VNCMF 2018, 2017, 2016, 2015
Whear Allen, cello & baroque cello
VNCMF 2015