CHUNG KẾT

Ngày 10/08

 

BẢNG VIOLIN 

 

Sáng

09:30 – 10:15   # 1 Jiang Zhenyi (China)

10:15 – 11:00   # 4 Ruslan Turuntayev (Kazakhstan)

Nghỉ giải lao

11:30 – 12:15   # 7 Hoàng Hồ Khánh Vân (Việt Nam)

 

Chiều

14:30 – 15:15   # 10 Park Gang Hyeon (Korea)

15:15 – 16:00   # 16 Peter Fedotov (Russia)

Nghỉ giải lao

16:30 – 17:15   # 25 Hong Hyeon (Korea)

 

18:15   Thông báo kết quả trên sân khấu Phòng hoà nhạc lớn  

 

 

 


CHUNG KẾT

Ngày 09/08

 

BẢNG HOÀ TẤU

Chiều

14:00 – 14:40   #5  Comme Toi Piano Duo (Korea)

14:40 – 15:20   #6  Ulysses Quartet & Trung (Canada, Poland, USA, Việt Nam)

15:20 – 16:00  #7  Amici Quartet (Việt Nam)

Nghỉ giải lao

16:20 – 17:00   #9  L' Espoir Trio (Việt Nam)

17:00 – 17:40   #10  Duo Duochtt (Việt Nam)

17:40 – 18:20   #4 Agosto Piano Quintet (Việt Nam)

 

19:30    Thông báo kết quả trên sân khấu Phòng hoà nhạc lớn  

 

 

 

 


VÒNG 2

Ngày 07/08

 

BẢNG VIOLIN 

Sáng

09:00 – 09:40   #1  Jiang Zhenyi (China)

09:40 – 10:20   #4  Ruslan Turuntayev (Kazakhstan)

10:20 – 11:00   #5  Seo Hyun Park (Korea)

Nghỉ giải lao

11:20 – 12:00   #7  Hoàng Hồ Khánh Vân (Việt Nam)

12:00 – 12:40   #9  Kyung Ah Oh (Korea/USA)

Chiều

14:00 – 14:40   #10  Park Gang Hyeon (Korea)

14:40 – 15:20   #12  Yaegy Park (USA)

15:20 – 16:00   #13  San Win Htike (Myanmar)

 

BẢNG HOÀ TẤU

Chiều

16:30 – 17:05   #3  Duo Aquila (Viet Nam, Germany)

17:05 – 17:40   #4  Agosto Piano Quintet (Việt Nam)

17:40 – 18:15  #5  Comme Toi Piano Duo (Korea)

Nghỉ giải lao

18:35 – 19:10   #6  Ulysses Quartet & Trung (Canada, Poland, USA, Việt Nam)

19:10 – 19:45   #7  Amici Quartet (Việt Nam)

 

 

 

 

VÒNG 2

Ngày 08/08:

 

BẢNG VIOLIN 

Sáng

09:00 – 09:40   #15  Wu Yu Lun (China)

09:40 – 10:20   #16  Peter Fedotov (Russia)

10:20 – 11:00   #17  Li Ruoyun (China)

Nghỉ giải lao

11:20 – 12:00   #19  Kanon Aoki (Japan)

12:00 – 12:40   #22  Feodor Ludevig (Russia)

12:40 – 13:20   #25  Hong Hyeon (Korea)

 

 

BẢNG HOÀ TẤU

Chiều

15:00 – 15:35   #9  L' Espoir Trio (Việt Nam)

15:35 – 16:10   #10  Duo Duochtt (Việt Nam)

16:10 – 16:45   #11  Trio L' Aube (Việt Nam)

  

 

 

 

Cập nhật ngày 06/08/2019 - 09:30

 


 

Ngày 04/08: 

 

 

BẢNG VIOLIN VÒNG 1 

Sáng

09:00 – 09:25   #1 Jiang Zhenyi (China)

09:25 – 09:50   #2 Lin Shiyu (China)

09:50 – 10:15   #3 Yuran Cai (China)

10:15 – 10:40   #4 Turuntayev (Kazakhstan)  

Nghỉ giải lao

11:15 – 11:40   #5 Seo Hyun Park (Korea)

11:40 – 12:05   #6 Philip Jeremy Law Tze Siang (Malaysia)

12:05 – 12:30   #7 Hoàng Hồ Khánh Vân (Việt Nam)

 Chiều

14:00 – 14:25   #8 Zhu Wanqing (China)

14:25 – 14:50   #9 Kyung Ah Oh (Korea/USA)

14:50 – 15:15   #10 Park Gang Hyeon(Korea)

15:15 – 15:40   #11 Phạm Đình Minh  (Việt Nam)

15:40 – 16:05   #12 Yaegy Park(USA)

 

 

BẢNG HOÀ TẤU VÒNG 1

Chiều

16:40 – 17:05   #1 Doppio Duo (Việt Nam)

17:05 – 17:30   #2 ATC Piano Trio (Việt Nam)

17:30 – 17:55   #3 Duo Aquila (Việt Nam, Germany)

17:55 – 18:20   #4 Agosto Piano Quintet (Việt Nam)

Nghỉ giải lao

18:45 – 19:10   #5 Comme Toi Piano Duo (Korea)

19:10 – 19:35   #6 Ulysses Quartet & Trung (Việt Nam, USA, Canada, Poland)

19:35 – 20:00   #7 Amici Quartet (Việt Nam)

 

 


 

Ngày 05/08: 

 

BẢNG VIOLIN VÒNG 1 

Sáng

09:00 – 09:25   #13 San Win Htike (Myanmar)

09:25 – 09:50   #14 Phạm Vũ An (Viet Nam)

09:50 – 10:15   #15 Wu Yu Lun(China)

10:15 – 10:40   #16 Peter Fedotov (Russia)

Nghỉ giải lao

11:00 – 11:25   #17 Li Ruoyun (China)

11:25 – 11:50   #18 Cao Hoàng Linh (Viet Nam)

11:50 – 12:15   #19 Kanon Aoki (Japan)

12:15 – 12:40   #20 Carolina Blašković (Croatia)

Chiều

14:00 – 14:25   #21 Chunxi Xu (China)

14:25 – 14:50   #22 Feodor Ludevig (Russia)

14:50 – 15:15   #23 Nguyễn Văn Trọng (Viet Nam)

Nghỉ giải lao

15:35– 16:00   #24 Alayna Lee Le-en (Sinagapore)

16:00 – 16:25   #25 Hong Hyeon (Korea)

 

BẢNG HOÀ TẤU VÒNG 1 

Chiều

17:45 – 18:10   #8 Viva Trio (Germany, Việt Nam)

18:10 – 18:35   #9 L' Espoir Trio (Việt Nam)

18:35 – 19:00   #10 Duo Duochtt (Việt Nam)

19:00 – 19:25   #11 Trio L' Aube (Việt Nam)

  

 

 

 

 


 

 

DANH SÁCH THÍ SINH VIOLON VÒNG 1

 

STT

Thí sinh

Quốc gia

1

Jiang Zhenyi

China

2

Lin Shiyu

China

3

Yuran Cai

China

4

Ruslan Turuntayev

Kazakhstan

5

Seo Hyun Park

Korea

6

Philip Jeremy Law Tze Siang

Malaysia

7

Hoàng Hồ Khánh Vân

Việt Nam

8

Zhu Wanqing

China

9

Kyung Ah Oh

Korea/USA

10

Park Gang Hyeon

Korea

11

Phạm Đình Minh

Viet Nam

12

Yaegy Park

USA

13

San Win Htike

Myanmar

14

Phạm Vũ An

Viet Nam

15

Wu Yu Lun

China

16

Peter Fedotov

Russia

17

Li Ruoyun

China

18

Cao Hoàng Linh

Viet Nam

19

Kanon Aoki

Japan

20

Carolina Blašković

Croatia

21

Chunxi Xu

China

22

Feodor Ludevig

Russia

23

Nguyễn Văn Trọng

Viet Nam

24

Alayna Lee Le-en

Sinagapore

25

Hong Hyeon

Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  DANH SÁCH CÁC NHÓM HOÀ TẤU VÒNG 1

 

STT

Nhóm

Quốc gia

1

Doppio Duo

Vit Nam

2

ATC Piano Trio

Vit Nam

3

Duo Aquila

Việt Nam, Germany

4

Agosto Piano Quintet

Vit Nam

5

Comme Toi Piano Duo

Korea

6

Ulysses Quartet & Trung

Việt Nam, USA, Canada, Poland

7

Amici Quartet

Vit Nam

8

Viva Trio

Germany, Việt Nam

9

L' Espoir Trio

Việt Nam

10

Duo Duochtt

Việt Nam

11

Trio L' Aube

Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time: from 4th to 11th August 2019

Venue: Vietnam National Academy of Music #77 Hao Nam St., Hanoi, Viet Nam

Updated: 3rd August 2019

 

 


 

Thời gian: Từ ngày 3 đến 11 tháng 8 năm 2019

Địa điểm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Lịch thi: Cập nhật ngày 14/06/2019

 

 

OVERALL SCHEDULE LỊCH THI CHUNG

 

Updated 14/06/2019

 

Date

Ngày

 

Time

Thời gian

Event

Nội dung

Venue

Địa điểm

 

2nd Aug. 2019

02/08/2019

 

 

09:00 – 12:00

 

 

Candidates Check-in

Thí sinh đăng ký

 

Random Draw (all candidates)

Bốc thăm

 

 

Grand Concert Hall: 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 - 16:30

 

Sound-check for Violin Candidate

Thử phòng hòa nhạc của thí sinh bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

16:30 - 19:00

 

 

Sound-check for Chamber Music Ensembles

Thử phòng hòa nhạc của thí sinh bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

3rd Aug. 2019

03/08/2019

 

 

13:00 - 16:00

 

Sound-check for Violin Candidates and Chamber Music Ensembles.

Thử phòng hòa nhạc của thí sinh bảng Violin và bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

19:30

 

Competition’s Opening Ceremony 

Lễ Khai mạc cuộc thi

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

 

ROUND I - VÒNG I

 

 

 

4th Aug. 2019

04/08/2019

 

09:00 - 12:30

14:00 - 16:05

 

 

Violin Category – Round I

Thi Vòng I bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

16:30 - 20:00

 

 

Chamber Music Category – Round I

Thi Vòng I bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

5th Aug. 2019

05/08/2019

 

09:00 - 12:40

14:00 - 17:40

 

 

Violin Category – Round I

Thi Vòng I bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

18:00 - 19:40

 

 

Chamber Music Category – Round I

Thi Vòng I bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

19:00

 

 

20:30

 

 

Result – Violin Category – Round I

Công bố kết quả bảng Violin

 

Result – Chamber Music Category – Round I

Công bố kết quả bảng Hòa tấu thính phòng

 

Grand Concert Hall: Notice Board 

Bảng thông tin tại sảnh Phòng hoà nhạc Lớn 

 

6th Aug. 2019

06/08/2019

 

09:00 - 12:00

 

15:00 - 18:00

 

Sound-check for Round II Candidates

Thử phòng hòa nhạc cho các thí sinh vàovòng II 

General Rehearsal Jury’s Gala Concert

Tổng duyệt đêm Gala Ban giám khảo

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

20:00 - 21:30

 

Jury’s Gala Concert with Sun Symphony Orchestra and Maestro Olivier Ochanine 

Hoà nhạc của các Giám khảo cùng Dàn nhạc Sun Symphony 

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

ROUND II - VÒNG II

 

 

 

7th Aug. 2019

07/08/2019

 

 

09:00 - 12:40

14:00 - 16:00

 

 

Violin Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Violin

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

16:30 - 20:20

 

Chamber Music Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

8th Aug. 2019

08/08/2019

 

09:00 - 13:15

 

Violin Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

15:00 - 18:00

 

Chamber Music Category – Round II

Thi Vòng II Bảng Hòa tấu thính phòng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

14:45

 

 

19:00

 

 

 

18:00 - 21:00

 

 

Result – Violin Category – Round II

Công bố kết quả Bảng Violin

 

Result – Chamber Music Category – Round II

Công bố kết quả Bảng Hòa tấu thính phòng 

 

Violin Category finalists rehearse with Sun Symphony Orchestra

Thí sinh Violon vào Chung kết tập với Dàn nhạc Sun Symphony

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

 

 

 

FINAL - CHUNG KẾT

 

 

 

9th Aug. 2019

09/08/2019

 

10:00 - 13:00

 

Violin Category finalists rehearse with Sun Symphony Orchestra

Thí sinh Violon vào Chung kết tập với Dàn nhạc Sun Symphony

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

14:30 - 19:20

 

 

Chamber Music Category – Final Round

Thi Chung kết Bảng Hòa tấu thính phòng

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

10th Aug. 2019

10/08/2019

 

09:30 - 12:00

14:30 - 18:00

 

Violin Category – Final Round

Thi Chung kết Bảng Violin

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

19:00

 

Final Result Announcement

Công bố kết quả cả hai Bảng

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn

 

 

11th Aug. 2019

11/08/2019

 

19:00 - 22:00

 

Closing and Awarding Ceremony – Laureates’ Concert 

Lễ Bế mạc, Trao giải và Biểu diễn

 

 

Grand Concert Hall 

Phòng Hòa nhạc Lớn